Responsive image
vuggestuen

Bestyrelsen

Bestyrelsen er børnehavens øverste besluttende organ. Den har det overordnede ansvar for børnehavens økonomi og drift.

Endvidere er det bestyrelsens opgave at sikre børnehaven drives i overenstemmelse med formål og indgåede aftaler. Bestyrelsen har det egentlige ansvar for personalet, idet ansættelser og evt. afskedigelser er bestyrelsens ansvarsområde. Det siger sig selv, at disse mange opgaver bedst løses i nært og godt samarbejde med børnehavens leder og øvrige ansatte.

Der afholdes 5 bestyrelsesmøder om året og derudover kan der indkaldes, når der er behov for det.

Bestyrelsen består af 9 medlemmer . 7 er valgt af og blandt forældrekredsen, ét medlem er valgt af og blandt personalet og det sidste medlem af børnehavens daglige leder. De forældrevalgte medlemmer vælges  for 2 år ad gangen og afgår på skift hvert andet år. De forældrevalgte medlemmer skal så vidt muligt repræsenter alle stuer i børnehaven. Forældrerepræsentanterne vælges på et forældremøde, som afholdes hvert år inden den 1. november. Der vælges ligeledes 2 suppleanter til bestyrelsen.